"Towards Just Peace"         קדוצ םולשל ךרדב


םיברעו םידוהי ,םילארשי םיחרזא ,ונא
הנורחאל ונפ רשא םיניטסלפה םילאוטקלטניאה תא םיכרבמ
תירוטסיה הרשפ ןעמל ונלוק תא םיפרצמו תילארשיה להקה תעדל
בלש תחיתפו ץראה ימע ינש ןיב ךוסכסה םויס תא רשפאתש
.הבוט תונכשו תופתוש לש שדח
לארשי תלשממ לש ןויסינה ינפמ עירתהל ןוכנל םיאצומ ונא םמע דחי
,ליפשמו ןזואמ אל ,קדוצ יתלב רדסה יניטסלפה דצה לע תופכל
םדיתעל רתויב ןכוסמ הז ןויסינ .תיסחיה ותשלוח לוצינ ךות
היהי אל לבא חוכב הפכייש רדסה ןכש ,םימעה לש םנוחטיבו
.דמעמ קיזחי אל ,יניטסלפה םעה םע םכסומ
.ירוטסיה סויפ חימצהל לוכי אל ינידמ סנוא
הייסולכואה בור לש ההימכ ,םולש רדסהל תקדצומה ההימכהש רוסא
םכסה גישהל תנמ לעש תוארלמ וניניע תא רוונסת ,םויכ תילארשיה
,םימעה ןיב יתימא סויפל סיסב שמשיש אמייק רב יניטסלפ - ילארשי םולש
.ןוזיאו המלשה ,בוט ןוצר ,לווע ןוקית ,קדצ לש םיביכרמ לולכל וילע
עירכמה ובורלו ונל תפתושמ םולשל ההימכהש םיעדוי ונא
ססובמ תויהל לוכי םולש ,םיניטסלפה רובע .יניטסלפה םעה לש
יקלח ולו ןוקית ךות ,תויתרבחהו תוימואלה םהיתויוכז שומימ לע קר
יאמצע ילכלכ חותיפל ישממ יוכיס ןתמ ךותו םהל ומרגנש תולוועה לש
:רבדה שוריפ ,תיחכונה תירוטסיהה תואיצמב .םדיתע תחטבהל
העוצרהו הדגה יחטשב ,לארשי לש הדיצל תיניטסלפ הנידמ לש התמקה
,תויולחנתהה יוניפ ,םילשורי חרזמ ללוכ ,1967-ב ושבכנ רשא
,םתדלומל םיניטסלפה םיטילפה לש הבישה תוכזב הרכה
.תאזה ץראל םינכשו םיפתושכ תידדה הרכהו םיניטסלפל ומרגנש תולוועב הרכה
םייסיסבה םהיכרוצו םהיתויוכז לע הנוע וניאש קדוצ יתלב רדסה
,ובש הרשפהו םולשה ירחוש לע ,וילע לבוקמ היהי אל יניטסלפה םעה ינב לש
.םילארשיה ברקמ קדוצה םולשה ירחוש לע אל םגו
חותפלו השק םימד ךוסכס םייסל תירוטסיה תונמדזה ונינפל תבצינ
.תופתושו הבוט תונכש ,ידדה דובכ ,תמא םולש לש שדח קרפ
השיגה יונישל לועפל ילארשיה םולשה הנחמל םיארוק ונא ,ןכ לע
הלולע השעמלו םולשל ליבוהל תרמייתמה הלשממ לש תנכוסמה
,תולתו םירעפ ,לזג ,ירוטסיה לווע לש תואיצמ ףירחהלו חיצנהל
.םימעה ינש ןיב סויפו םולש לש םייח רשפאת אל רבד לש ופוסבש תואיצמ
:םינושארה םימתוחה ןיב
,רימא לאומש ,יזגלא םירמ ,ירנבא ירוא ,רתפ ינד
ידיוד םירפא ,הקלאחז לאמ'ג ,רנבייל ודררח ,רימא הייח


המוצעה לע המיתחל